Algemene voorwaarden e-VA

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termijn in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

a  Opdrachtgever hierna genoemd e-VA: de ondernemer e-VA gevestigd aan Bremstraat 33 te 3742 RD Baarn, ingeschreven bij de Kamer van   
    Koophandel onder KvK-nummer 80003796;

b  Opdrachtgever: het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met e-VA;
c  Overeenkomst: de overeenkomst tussen e-VA en de Opdrachtgever;
d  Werkzaamheden: de werkzaamheden die e-VA in opdracht van de Opdrachtgever uitvoert;

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen e-VA en de Opdrachtgever.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door e-VA vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Gedurende de overeenkomst heeft e-VA het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.7. Indien e-VA niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat e-VA het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van e-VA zijn vrijblijvend.

3.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan e-VA opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop e-VA haar aanbieding baseert. 

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is e-VA daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij e-VA anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht e-VA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden e-VA niet.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat de Opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan e-VA heeft geretourneerd; of
b. nadat de Opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van e-VA.

5. Annulering

5.1. Indien de Opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van e-VA.

5.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

5.3. De Opdrachtgever is geen annuleringskosten aan e-VA verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.

5.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Opzegging

6.1. De Opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt na de maand waarin werd opgezegd.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. e-VA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.2. e-VA voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor en heeft de vrijheid om overal te werken.

7.3. e-VA heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

7.4. e-VA kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de Opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.

7.5. e-VA kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

7.6. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan e-VA afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. e-VA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

7.7. e-VA zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

8. Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan e-VA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan e-VA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan e-VA zijn verstrekt, heeft e-VA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door e-VA voorgeschreven specificaties.

8.4. Indien de Opdrachtgever aan e-VA informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

8.5. De Opdrachtgever dient e-VA alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

8.6. De Opdrachtgever vrijwaart e-VA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

8.7. De Opdrachtgever is gehouden e-VA onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

9. Wijziging factuuradres of verhuizing

9.1. Indien de Opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de Opdrachtgever wijzigt, dient de Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan e-VA mede te delen.

10. Wijziging van de overeenkomst

10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. e-VA zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal e-VA de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal e-VA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

11. Opleveringstermijn

11.1. Alle door e-VA genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. e-VA spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de Opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.

11.2.  e-VA is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is e-VA gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.

11.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens e-VA. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van e-VA.

12. Prijzen en tarieven

12.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.

12.2. e-VA heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de Opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

12.3. e-VA is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan e-VA, dat in redelijkheid niet van e-VA mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

13. Facturatie en betaling

13.1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf indien per uur wordt gedeclareerd of vooraf in geval van strippenkaarten en abonnementen.

13.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan e-VA verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. 

13.4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.

13.5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

13.6. e-VA kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan e-VA verschuldigde bedragen betaald heeft.

13.7. Rechten worden aan de Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die e-VA in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij e-VA of bij haar licentiegever(s).

14.2. e-VA verleent aan de Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens e-VA heeft voldaan.

14.3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij e-VA of bij haar licentiegever(s).

14.4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.

14.5. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van e-VA, dan heeft e-VA het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die e-VA daardoor heeft geleden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

14.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij e-VA voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

14.7. e-VA is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft e-VA het recht de naam en/of het logo van de Opdrachtgever en een link naar de website van de Opdrachtgever op haar website te plaatsen.

15. Onderzoek naar het bestaan van rechten

15.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

15.2. De Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan e-VA ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

15.3  Opdrachtgever vrijwaart e-VA voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 16. Klachten

16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan e-VA kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat e-VA in staat is adequaat te reageren.

16.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal e-VA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal e-VA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.

16.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

16.5. Voor vragen en/of klachten kan de Opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met e-VA: via info@eva-va.nl, of via het telefoonnummer: 06- 498 963 14.

17. Opschorting en ontbinding

17.1. e-VA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:

a.      de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b.      na het sluiten van de overeenkomst e-VA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de               verplichtingen niet zal nakomen;
c.      aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
d.      de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
e.      ten aanzien van de Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f.       de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen                van ondernemingen.

17.2. Voorts is e-VA bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien: 

a.       e-VA tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen als gevolg van omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of                  waarvan e-VA bij het sluiten van de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan niet op de hoogte was of kon zijn. 
b.      Of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven           van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien           aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van e-VA op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien e-VA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

17.4. e-VA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. e-VA kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.      een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a.                         omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
b.      enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de                                  Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

18.2. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. e-VA is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de Opdrachtgever gegeven instructies. De Opdrachtgever vrijwaart e-VA tegen alle aanspraken ter zake.

18.3. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. e-VA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.

18.4. De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan e-VA niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

18.5. e-VA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

18.6. e-VA is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de Opdrachtgever.

18.7.  De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van e-VA, maakt.

18.8.  e-VA kan door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.

18.9.   e-VA is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.10. Iedere aansprakelijkheid van e-VA voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

18.11 De door e-VA te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

18.12 De aansprakelijkheid van e-VA voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals e-VA voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van e-VA over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schade.

18.13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens e-VA, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

19. Overmacht

19.1. Van overmacht aan de zijde van e-VA is onder andere sprake indien e-VA verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, waterschade, overstroming, stakingen of werkonderbrekingen (zowel georganiseerd, als ongeorganiseerd), epidemieën, storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, defecten aan communicatie-, ICT-systemen of computerapparatuur, stroomstoring, weers- of verkeersinvloeden, natuurrampen, verkeersstoring, diefstal op elke wijze verloren gaan van materialen, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, brand, arbeidsongeschiktheid of ziekte van de natuurlijke persoon die namens e-VA de overeenkomst uitvoert, verhindering (bijvoorbeeld door ziekte of overlijden) van degene die de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door e-VA zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van e-VA ten gevolge waarvan e-VA haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

19.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.4. Voor zover e-VA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is e-VA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, e-VA gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en e-VA zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is e-VA niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21. Niet-overname personeel

21.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van e-VA gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is bij e-VA of die door e-VA is ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te laten werken. Indien e-VA toestemming geeft voor het bovengenoemde, dan kan e-VA daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een geldsom.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en e-VA, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, of daaruit voortvloeien en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Alvorens het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.  

27 oktober 2020